02

Sep, 2014

Punctul de vedere al Asociatiei Centrul de Mediere Craiova si Asociatiei pentru Solutionarea Disputelor prin Mediere

Punctul de vedere al Asociației Centrul de Mediere Craiova și Asociației pentru Soluționarea Disputelor prin Mediere cu privire la propunerile de corelare  a  Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator cu Decizia Curții Constituționale a Romaniei nr. 226 din 7 mai 2014, precum și propuneri de completare și modificare a unor articole conexe din Legea nr. 192/2006.

 1. Formele de constrângere a voinței părților în vederea apelării la mediere, care pot fi instituite prin norme legale, sunt pe de o parte împotriva fundamentelor activității de mediere și pe de altă parte potențează riscul de formalizare a unei proceduri care ar trebui să se bazeze în mod exclusiv pe voința părților.
 1. În timp ce se pot observa mai multe măsuri coercitive și sancțiuni legale în alte țări,  utilizarea medierii ar trebui încurajată prin măsurii pozitive care să creeze prin lege beneficii reale pentru cei care apelează la acestă modalitate de soluționare a disputelor.

Expunem în continuare câteva măsuri posibile:

 1. restituirea taxei de timbru, în totalitate sau în parte, dar nu mai puțin de 50%, în situația în care părțile ajung la o înțelegere
 2. posibilitatea ca acordul de mediere să devină titlu executoriu în condițiile în care părțile sunt asistate de avocați pe toată perioada procedurii de mediere, iar acordul este conceput și redactat cu ajutorul acestora
 3. crearea posibilității judecării în regim de urgență a cauzelor în care părțile fac dovada, înainte de depunerea cererii de chemare în judecată, că au parcurs procedura de mediere, indiferent dacă această s-a finalizat cu un acord sau nu.
 1. Apreciem că în vederea implementării procedurii de mediere este extrem de importantă modificarea legislației în sensul creării posibilității utilizării medierii ca formă de soluționare a disputelor în care parte este Statul Român prin autoritățile sale
 1. Introducerea obligatorie a medierii în programa școlară obligatorie la nivel pre și post universitar

Oferta educațională, printre alte discipline de studiu  ar trebui să conțină, începând cu anul școlar 2014-2015, un număr prestabilit de ore alocat învățării principiilor și dobândirii abilităților fundamentale de rezolvare a conflictelor/disputelor.

Astfel, programele școlare și universitare ar trebui să cuprindă recomandări semnificative legate de finalitatea studierii noțiunilor de mediere ca metodă oportună de rezolvare a conflictelor, urmărind schimbarea atitudinii față de conflict pentru viitor și creșterea nivelului toleranței față de ceilalți.

Sugestiile metodologice pot veni de la mediatorii practicieni din întreaga țară, iar activitățile de învățare vor fi construite ținând seama de vârsta și experiența concretă a elevului/studentului.

 

Dincolo de această necesitate națională, studierea medierii și a tehnicilor de mediere în școli și universități ar răspunde unor obiective asumate pentru dezvoltarea sistemelor educaționale și de formare profesională în Uniunea Europeană și ca urmare, stau la baza stabilirii curriculei pentru educația de bază.

 

 1. Modificarea legislației în sensul clarificării faptului că procedura de informare este o etapă a procedurii de încheiere a contractului de mediere pentru care în principiu mediatorul poate pretinde onorariu.

Conform Hotărârii Nr. 9/29.03.2014 a Consiliului de Mediere:

“Scopul informării este ca mediatorul, luând la cunoştinţă de punctul de vedere al părţilor implicate în conflict, să analizeze conflictul dintre ele, să stabilească un diagnostic al conflictului şi împreună cu părţile implicate să stabilescă o stategie de rezolvare a acestui conflict, aducând la cunoştinţa părţilor avantajele, efectele, regulile şi limitele procedurii de mediere adaptat la situatia lor concretă.”

 

“Informarea obligatorie se realizează de mediator pentru toate părţile implicate în conflict, în intâlniri comune sau individuale în funcţie de opţiunea părţilor şi a mediatorului, care va avea în vedere elementele particulare ale conflictului, în urma efectuării analizei de conflict, ca etapă strictă a procedurii de mediere în etapa de informare.”

“Etapa de informare a procedurii de mediere constă în analiza conflictului, realizată de mediator, printr-o discuţie structurală cu toate părţile implicate privind tipul de conflict, stabilirea unui diagnostic al conflictului, stabilirea unei strategii de rezolvare voluntară şi informată a conflictului lor concret, precum şi “dacă părţile pot dispune rezolvarea conflictului.”

Conform art. 43, alin.4 , Legea 192/2006 “Mediatorul poate face şi alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părţilor la mediere, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.”

Din hotărârea Consiliului cât şi din art. 43, alin.4 din Legea 192/2006 reiese faptul că mediatorul va acorda etapei de informare timp şi resurse materiale.

Din practica de zi cu zi a mediatorilor se ştie că etapa de informare presupune mult mai mult decat trimiterea unei invitaţii scrise şi prezentarea în 15 minute a procedurii medierii. Această etapă presupune de cele mai multe ori mai multe discuţii sau intâlniri cu părţile.

Similar altor domenii şi proceduri este ştiut faptul că un lucru gratuit sau insuficient remunerat nu este apreciat şi nici suficient luat în considerare.

 1. Implementarea medierii nu trebuie făcută exclusiv prin modificări aduse legii medierii.  Pot fi create oportunități reale pentru potențialii beneficiari ai medierii prin crearea de măsuri pozitive în legislația unei varietăți de domenii în care medierea poate fi aplicată
 1. Modificarea OG 51/2008 actualizată în sensul de a fi cuprinse mai multe dispoziții în legătură cu medierea

Propunem modificarea OG 51/2008 actualizată, în sensul de a se modifica prevederile ce fac referire la mediere şi mediatori (art.20) şi eventual completarea art. 26-32 (Ajutorul public judiciar sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc) în sensul adăugării alături de categoria excutorilor judecătorești și a mediatorilor cu precizările corelative legate de modul de organizare profesională a mediatorilor.

Actuala reglementare din OUG 51/2008 este aceasta:

Art. 20

În cazul în care persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) face dovada că, anterior începerii procesului, a parcurs procedura de mediere a litigiului, beneficiază şi de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu. De acelaşi drept beneficiază şi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2), dacă solicită medierea după începerea procesului, dar înainte de prima zi de înfăţişare. Suma la a cărei restituire partea are dreptul se stabileşte de instanţă, prin încheiere pronunţată potrivit art. 15.

O astfel de modificare este importantă deoarece modul actual de ajutor public judiciar nu este realist și practic, impunând persoanelor fără posibilități financiare dovedite să plătească un onorariu de mediator și ulterior să le fie “decontat” acest onorariu prin intermediul procedurii arătate în OG 51/2008.

De asemenea ar fi de stabilit și care este plafonul de venit  pe care trebuie să-l îndeplinească persoana care solicită acordarea ajutorului public judiciar sub forma plăţii onorariului mediatorului, situațiile reale în care se solicită astfel de ajutoare fiind foarte puține.

 1. Profesia de mediator este une extrem de tânără, aflată încă în fața examenului de maturitate, atfel încât modificarea politicilor care vizează implementarea medierii ar trebui făcută cu prudență și în mod ponderat.

În afără de aceste propuneri care vizează punerea în concordanță a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator cu Decizia Curții Constituționale, prezentăm și alte propuneri de modificare a Legii nr. 192/2006:

 • înlocuirea termenului ”depunere„ cu ”denunțare” (vezi art. 56 alin. 1 lit. c)
 • introducerea obligațivității ca mediatorii să încheie poliță de asigurare pentru malpraxi profesional.

 

Vezi aici documentul.


1325 vizualizări.
Dă mai departe
 • Del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Yahoo Messenger
 • Yahoo My Web
 • Favorite


Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009